Semalt: “Chrome” -da pop-uplary nädip blokirlemeli

Internetde köp wagt sarp etseňiz, pop-poplar, bannerleriň mahabaty we awtomatiki oýnaýan mahabatlar görnüşinde bizar ediji we geň mahabatlara duş gelmegiňiz ähtimal. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maks Bell bu mahabatlaryň hemmesiniň gutulgysyz bolup biljekdigini, ýöne bularyň hemmesinden ýüz öwürmek üçin çäre görmegiň mümkindigini düşündirýär.

Chrome-da çykýan mahabatlary brauzer plaginini ulanyp bloklaň:

Google Chrome bilen dürli mahabat bloklaýjy pluginleri ulanyp boljakdygyna garamazdan, iň oňat plugin Adblock Plus. Brauzeriňiziň fonunda arkaýyn işleýär we mahabatlaryň sizi biynjalyk etmegine ýol bermeýär. Firefox ulanýan bolsaňyz, bu plagini ulanyp bilmersiňiz. Şeýle-de bolsa, Firefox ulanyjylary üçin käbir şuňa meňzeş pluginler bar. Diňe “Adblock Plus” -y göçürip almaly we ony işjeňleşdirmegi ýatdan çykarmaly däl. Plagin, Chrome brauzeriňiz bilen birleşdiriler, pop-uplaryň birnäçe günläp görünmeginiň öňüni alar.

Adblock Plus näme?

Öň bellenip geçilişi ýaly, “Adblock Plus” Google Chrome brauzeriňiz bilen birleşdirilip bilinjek bir plugin. Chrome brauzeriňizde açyň we Chrome web dükanyna giriň, soňra bolsa Adblock Plus giňeltme sahypasy. Bu ýerde, Chrome-a goşuň diýlen sag burçda gök düwmäni görersiňiz. Şol opsiýany basmaly we giňeltme awtomatiki usulda göçüriler. Doly işjeňleşdirilensoň, penjireleriňizi ýa-da web brauzeriňizi täzeden açmagyň zerurlygy ýok, sebäbi Adblock Plus özbaşdak işläp başlar. Bu giňeltme, brauzeriňiziň sag burçunda kiçijik gyzyl reňkli belgi goşar. Islän wagtyňyz, basyp, brauzerleriňizde haýsy mahabatlaryň petiklenendigi baradaky maglumatlary görüp bilersiňiz. Şeýle hem, käbir sahypalary ýa-da tutuş sahypalary açyp, Görnüşler bölüminden maksatly mahabatlary üýtgedip bilersiňiz.

“Adblock Plus” çeşmelerine we formatlaryna baglylykda käbir mazmuny sarp edip bilmez. Bu meselä duş gelseňiz, "Stop" düwmesine basmaly we ähli mahabat bloklaýyş ulgamlaryny derrew öçürmek üçin "Bu Sahypany Enable" düwmesini saýlamaly. Ativea-da bolmasa, mahabat bloklaýjysyndan öçürip, barlamak we okamak isleýän mazmunyňyzy ýa-da makalalaryňyzy öz içine alýan sahypalary täzeläp bilersiňiz. Hemme zat dogry ýerine ýetirilen bolsa, mazmuny adaty okamagy dowam etdirersiňiz.

“Adblock Plus” ähli çykýan mahabatlaryň Google Chrome brauzeriňizde petiklenmegini üpjün etmeýär, ýöne olaryň köpüsini özüne çekýär. Mahabatlaryny mahabat bloklaýjylary täsir etmezligi üçin köp ak töleýän kompaniýalar we markalar bar. Bagtymyza, şular ýaly açylan mahabatlar üçin kompaniýalar seýrek töleýärler; saýtlaryňyzdan we web brauzerleriňizdäki ähli mahabatlary diýen ýaly öçürip bilersiňiz.

Alternatiw: Poper Bloker Pro:

“Poper Blocker Proper” “Adblock Plus” -a alternatiwadyr. Bu arzan däl ajaýyp gural. Köp çykýan mahabatlara täsir etmeýän we diňe belli çykýan poplary nyşana alýan ýönekeý, ýöne ajaýyp programma isleseňiz, Poper Ad Blokerini synap görmegiňizi maslahat berýäris. Belli bir pop-popy blokirlemeli ýa-da ýapmajakdygy barada bize çalt habar bermegi üpjün edýär we köp wagt tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, onuň habarnamalary geljekde görmek islemeýän çykýan mahabatlarymyzy bloklamaga ýa-da ýok etmäge mümkinçilik berýär.

mass gmail